Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
    

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„Regulaminie Sklepu internetowego” - należy przez to rozumieć dostępny na stronie https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/regulamin-sklepu (Nowe okno) Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
„Sprzedawcy” - Agencja Wydawnicza PAJ-Press s.c. KUCHARCZYK ANDRZEJ, KUCHARCZYK MONIKA,
ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. (44) 724-24-00
NIP 773-00-09-537, REGON 590032483;

„Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
„Stronach” - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
„Sklepie internetowym” - należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.sklep.tomaszow-tit.pl(Nowe okno) sklep internetowy, za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje publikacje znajdujące się w jego ofercie;
„publikacji” - należy przez to rozumieć plik elektroniczny zawierający np. treści tekstowe, materiały wizualne, będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym m.in. pliki elektroniczne gazet zapisane w formacie PDF;
„koncie” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są dane Klienta, dane dotyczące składnych przez Klienta zamówień gazet w formacie PDF jak i za pomocą której udostępniane są Klientowi zakupione przez niego gazety w formacie PDF;
„Serwisie autoryzacyjnym” – należy przez to rozumieć serwis informatyczny umożliwiający autoryzację Klientów do konta, za pomocą adresu e-mail i hasła https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/index.php?route=account/login(Nowe okno);
„Instrukcji obsługi” – należy przez to rozumieć dokument określający reguły zakładania, modyfikacji i edycji konta w Sklepie internetowym, a także pozostałe zasady korzystania z Serwisu autoryzacyjnego, dostępny w samym Serwisie https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/instrukcja-obslugi-sklepu(Nowe okno);
Instrukcja obsługi jest również udostępniana nieodpłatnie osobie zainteresowanej zawarciem umowy ze Sprzedawcą - przed jej zawarciem, w formie adekwatnej do sposobu komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a potencjalnym Klientem;
„koszyku” - należy przez to rozumieć składnik Sklepu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
„Konsumencie” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 kc;
„kc” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
„Prawie autorskim” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
„Ustawie o prawach konsumenta” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Dział II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady zakupu publikacji od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/regulamin-sklepu(Nowe okno) dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Zakupu publikacji za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać tylko taki Kupujący, który przed zakupem zarejestruje się w Sklepie internetowym lub który posiada tam już swoje konto.
4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na zakup publikacji oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/regulamin-sklepu(Nowe okno) i akceptuje regulamin bez zastrzeżeń.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy kc, Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na publikacje

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 Działu II Regulaminu, Klient zamawia publikację za pośrednictwem Sklepu internetowego stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/instrukcja-obslugi-sklepu/ (Nowe okno)
2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
3. Klient dokonuje zamówienia publikacji zaznaczając ją w Sklepie internetowym za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia.
4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć przycisk „ZAMÓWIENIE”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. System teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: ogloszenia@pajpress.com.pl z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu. W celu uzyskania dostępu do publikacji Klient zobowiązany jest dokonać płatności ceny za tę publikację. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia na publikację po dokonaniu przez Kupującego za pośrednictwem dostawcy systemu płatności zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy. O udostępnieniu publikacji na koncie Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
6. Sprzedawca może - w procesie składania zamówienia, poprzez swój system teleinformatyczny - zaproponować określonym przez siebie kategoriom Klientów, płatność w formie prenumeraty. W przypadku, gdy Klient, po zaproponowaniu mu - stosownie do powyższego - zapłaty w formie prenumeraty wybierze tę formę płatności, nie będą miały do Niego zastosowania postanowienia pkt 5 powyżej. W terminie do 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności prenumeraty oraz informację, że publikacja zostanie udostępniona Klientowi po dokonaniu płatności za prenumeratę. W celu uzyskania dostępu do publikacji Klient zobowiązany jest dokonać́ płatności ceny za tę publikację. Sprzedawca po dokonaniu przez Kupującego zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy wystawia i doręczy Klientowi fakturę oraz prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia wiadomość elektroniczną zawierającą informację o udostępnieniu publikacji.


Dział IV. Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za udostępnienie danej publikacji jest podana w Sklepie internetowym w ramach informacji o danej publikacji lub w treści zamówienia na daną publikację. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
2. Sprzedawca podaje zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.
3. Klient dokonuje płatności ceny stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.

Dział V. Licencja na korzystanie z publikacji


1. Klient, któremu udostępniono publikację, jest uprawniony w ramach zamówienia tej publikacji do pobrania ze swojego konta pliku zawierającego publikację w formacie PDF. Po dokonaniu ostatniego pobrania zamówienie uznaje się za wykonane w całości.
2. Każdy publikacja oferowana za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęta przewidzianą tym prawem ochroną.
3. Z chwilą udostępnienia publikacji Klientowi przez Sprzedawcę zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z publikacji objętego jego treścią:
4. Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się z treścią, Regulaminu Sklepu internetowego.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej publikacji, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji publikacji, usuwania błędów publikacji czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
6. Klient, który zakupił publikację, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niej.
7. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z publikacji przez Niego zakupionej.
Dana licencja na korzystanie z publikacji umożliwia korzystanie z niej tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił publikację, innych lub szerszych uprawnień.

Dział VI. Zabezpieczenia publikacji

1. Każdy publikacja może być zabezpieczona znakiem wodnym (watermarkiem) przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie publikacji.

Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne


1. Aktualne wymagania techniczne i technologiczne umożliwiające korzystanie z publikacji będą dostępne w Sklepie internetowym na stronie https://www.sklep.tomaszow-tit.pl(Nowe okno)
2. Zastrzega się jednocześnie, że, o ile z opisu podanego przy danej publikacji na stronie Sklepu internetowego lub na stronie podanej w pkt 1 powyżej, nie będzie wynikać nic innego:
a) przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupioną publikację jest konieczne połączenie z Internetem,


Dział VIII. Rozwiązanie umowy

1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na publikację i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie sklepu internetowego.
2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest udostępnienie Klientowi publikacji na wcześniej założonym koncie; w tym przypadku z datą udostępnienia publikacji Umowa zostaje zawarta.
3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
a) zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty,
b) publikacja została Mu udostępniona.

Dział IX. Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej ogloszenia@pajpress.com.pl pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja dot. publikacji” lub telefonicznie pod nr telefonu 44 724-24-00 w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
a) pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony,
b) gdy publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział X. Przepisy dotyczące Konsumentów


1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup publikacji wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów sprzedaży publikacji, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć udostępnienie Konsumentowi publikacji na koncie lub poprzez Aplikację.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”.
9. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
10. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853 kc) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział XI. Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do internetu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach publikacji objętego przedmiotem Umowy.
Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Sklepu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu. Wprowadzenie innych - aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu - form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie https://www.sklep.tomaszow-tit.pl/regulamin-sklepu(Nowe okno) informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady publikacji. Postanowienie to nie odnosi się do publikacji nabytych przez Konsumentów.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z publikacji stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.